Tiêu đề:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STTTiều đềĐơn vị thực hiện
1 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
2 Cấp hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
3 Cấp lại hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
4 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
5 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
6 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
7 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
8 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
9 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
10 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
11 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
12 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
13 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
14 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
15 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
16 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
17 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
18 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
19 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam thực hiện tại Công an cấp xã Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
21 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
22 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
23 Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
24 Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
25 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
26 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
27 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
28 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
29 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
30 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
31 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
32 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
33 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
34 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
36 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
37 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
38 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
39 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
40 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
41 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
42 Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
43 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1) tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
44 Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
45 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
46 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
47 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
48 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
49 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
50 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
123
TÌM KIẾM

ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 4
Tổng số lượt truy cập: 473,844